4
vi
Freestyle question: ~ Cho mình hỏi này từ "ethologist" mình tìm trên google là nhà sinh vật học trùng với từ "biologist" nhưng mà chức năng của 2 ngành này là khác nhau. Vậy trong tiếng việt có từ nào định nghĩa bằng tiếng việt rõ nhất với từ "ethologist" không? Locked
 •  Asked 1 year ago  •  by

Please login to post an answer